AAK TURKEY GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ


Kişisel verilerinizin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (veya “Şirket”) tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. 

 

 

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Şirket’imiz tarafından farklı kanallarla ve mevzuata ve Şirket politikalarına uyumun sağlanması hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. Madde’lerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 5. ve 6. Maddeleri’nde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir:

 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, grup şirketlerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’ nin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere, www.aak-tr.com veya www.unipro.com.tr  internet adreslerinden ulaşabileceğiniz “AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.  Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” nda yer verilmiştir.

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz; KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. Madde’lerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından aşağıda yer alan amaçlarla; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. grup şirketlerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilmektedir:

 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin yürüttüğü ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için Şirket’imizin iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi;
 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin kısa, orta ve uzun vadede ticari politikalarının tespit edilmesi, planlanması ve uygulanması;
 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi;
 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin insan kaynakları faaliyetlerinin tasarlanmasına, planlanmasına ve icrasına destek olunması;
 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’nin, grup şirketlerinin ve iş ilişkisi içerisinde olunan gerçek kişilerin ticari ve hukuki emniyetinin sağlanması;
 • AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması.

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.aak-tr.com ve www.unipro.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “ AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası” nda yer verilmiştir.

IV. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesi’nde Sayılan Haklarınız Nelerdir?

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin KVKK’nın 11. Maddesi uyarıca sahip olduğu haklar aşağıdaki gibidir;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.aak-tr.com veya www.unipro.com.tr internet adreslerinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla aakturkey@hs02.kep.tr adresine veya elektronik posta yoluyla kvkiletisim@aak.com e-posta adresine veya söz konusu formu AAK Turkey Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Meclis Mahallesi Boğazici Caddesi Seheryeli Sokak Karsan Plaza No ½ 34785 Sancaktepe/İstanbul adresine, kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz.

Şirket’imiz, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.


İLGİLİ DOKÜMANLAR:

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI